Kontakt: 02-43411996Email: tricka@tricka.sk  
Tento web využíva cookies, používaním stránky vyjadrujete súhlas.
Dalšie informácie.
OK

Obchodné podmienky


 • 1. Všeobecné obchodné podmienky
 • 2. Ochrana súkromia (GDPR)
 • 3. Cookies


 • Všeobecné obchodné podmienky


  Tieto Všeobecné obchodné podmienky 1996 s.r.o. určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi 1996 s.r.o. (ďalej ako „dodávateľ“) a zákazníkom (ďalej ako „odberateľ“) so svojimi odberateľmi a zákazníkmi. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na produkty a objednávky ponúkané a realizované prosterdníctvom online služby designer.tricka.sk (https://designer.tricka.sk)

  Prevádzkovateľ

 • Prevádzkovateľom webu Tricka.sk je spoločnosť 1996 s.r.o.
 • Sídlo spoločnosti: Hraničná 45, 821 05  Bratislava
 • Prevádzka spoločnosti: 1996 s.r.o. Podunajská 25, 821 06  Bratislava, Tel.: +421 2 43411996
 • Registrácia: Výpis z obch. reg. Okres. súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro Vložka č.: 1543/B
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, www.soi.sk
 • Ďalšie kompletné informácie sú uvedené na stránke kontaktov tu.

  Objednaním prostredníctvom web stranky zákazník vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s odberateľom explicitne uvedené inak.

  1. Definícia pojmov

  Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
  1.1. ”dodávateľ” - znamená spoločnosť 1996 s.r.o., so sídlom Hranièná 45, 821 08 Bratislava, IČO: 35 726 369, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15431/B
  1.2. ”odberateľ” - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou 1996 s.r.o. a to predovšetkým vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme, odoslaním vyplneného objednávkového formulára na webstránke dodávateľa, odoslaním e-mailovej objednávky, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy
  1.3. ”produkt” - znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:
  1.3.1. označovania produktu všetkými možnými spôsobmi podľa priania zákazníka ako sieťotlač, digitálna tlač, flock, flex, tampoprint, atď.
  1.3.2. všetkých grafických, výrobných a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby (potlač, polygrafické spracovanie, atď.)
  1.4. „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení
  1.5. „VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 1996 s.r.o.
  1.6. „vzorka“ – znamená produkt nachádzajúci sa vo vzorkovnici dodávateľa poskytovaný odberateľovi na zapožičanie na dobu určitú podľa bodu 7.1. a 7.4.
  1.7. „doručenie písomnosti“ – znamená, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní poštou, faxom alebo mailom.

  2. Objednávka produktu

  2.1. Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:
  2.1.1. e-mailom na adrese tricka@tricka.sk, alebo priamo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníkov uverejnených na internetovej stránke,
  2.1.2. faxom na číslo +421-2-4341 1996,
  2.1.3. poštou na adresu Galvaniho 6, 821 04 Bratislava.
  2.1.4. aj vtedy, pokiaľ už odberateľ objednal produkt u dodávateľa osobne v obchodnom mieste dodávateľa; v takom prípade sa odberateľ zaväzuje potvrdiť ústnu objednávku písomne, mailom, faxom alebo poštou do 24 hodín od ústnej alebo telefonickej objednávky. Na ústnu alebo telefonickú objednávku, ktorá nebola dodatočne písomne potvrdená dodávateľovi sa neprihliada.
  2.2. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: kompletné fakturačné údaje, číslo objednávky, kontaktnú osobu, telefonický a e-mailový kontakt, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu s kódmi podľa aktuálneho cenníka a počty kusov, spôsob platby.
  2.3. Odberateľ je povinný súčasne s objednaním produktu poskytnúť dodávateľovi zálohu na kúpnu cenu vo výške 50 % z ceny objednaného produktu, pokiaľ nie je v Dealerskej zmluve stanovené inak.
  2.4. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.
  2.5. Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením dodávateľom.
  2.6. Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku, avšak len pred dodaním produktu. V takom prípade je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 50% kúpnej ceny za produkt, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.
  2.7. Objednávka staršia ako 10 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Na neplatnú objednávku dodávateľ neprihliada.

  3. Dodanie produktu

  3.1. Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobným prevzatím odberateľom alebo odovzdaním na prepravu.
  3.1.1 Pri osobnom prevzatí produktu zo skladu dodávateľa odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.
  3.1.2 Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.
  3.2. Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).
  3.3. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.
  3.4. V prípade objednania prepravy produktu dodávateľom, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške, okrem prípadu podľa bodu 3.4. VOP.

  4. Ceny a zľavy

  4.1. Ceny produktov a služieb sú uvedené na internetovej stránke. Všetky ceny sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa. Vo výnimočných prípadoch (náročná potlač, špeciálny textil a pod.) si dodávateľ vyhradzuje zmeny ceny po konzultácii so zákazníkom. Konečná cena pre objednávky je uvedená v potvrdení objednávky.
  4.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.
  4.3. Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.
  4.4. Cena platí v prevádzke dodávateľa v Bratislave na Galvaniho ulici 6 a nezahŕňa náklady za služby, potlač, dopravu a poistenie.

  5. Platobné podmienky

  5.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru vopred a to do troch (3) pracovných dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.
  Pri objednávke nad 20 EUR s DPH je potrebné uhradiť zálohovú platbu pri objednaní v hodnote 50% hodnoty objednávky, resp. cena tovaru bez potlače s DPH.
  5.2. Pri zálohej platbe je potrebné doplatok ceny uhradiť prevodom, alebo v hotovosti do prevzatia tovaru, alebo pri jeho prevzatí.
  5.3. Spôsob platby: Platbu je možné zrealizovať v hotovosti, prevodným príkazom, alebo internetovou transakciou, resp. bezhotovostnou úhradou realizovanou prostredníctvom elektronického bankovníctva (TatraPay, CardPay, PayPal) na základe platobného príkazu, zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom.
  Pri platbe prevodným príkazom je potrebné preukázať realizáciu platby bankovým príkazom, resp. protokolom o bankovom prevode.
  5.4. Dodávateľ si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.
  5.5. Odberateľ nie je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči dodávateľovi, ktorá vznikla na základe objednávky podľa zmluvy, alebo týchto VOP, alebo ktorá vznikla porušením VOP, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

  6. Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody

  6.1. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.
  6.2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.
  6.3. Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt dodávateľa.

  7. Zapožičiavanie vzoriek dodávateľom odberateľovi

  7.1. Dodávateľ môže (podľa svojich momentálnych možností) zapožičať odberateľovi vzorky produktov určené na ich predvádzanie pričom budú dodržané podmienky podľa podmienok na zapožičanie produktu podľa bodu 7.2. až 7.4. VOP.
  7.2. V prípade záujmu o zapožičanie vzoriek si odberateľ objednáva príslušné vzorky objednávkou vzoriek. Dodávateľ vystaví za zapožičanie vzoriek odberateľovi faktúru, splatnú podľa platobných podmienok odberateľa. Dodávateľ je však oprávnený účtovať si za zapožičanie vzoriek produktu okrem ceny vzoriek aj poplatok vo výške 50 EUR. Doba zapožičania vzoriek je 7 kalendárnych dní, pokiaľ nie je v Dealerskej zmluve stanovené inak.
  7.3. Odberateľ je povinný pred uplynutím doby zapožičania vrátiť zapožičané vzorky nepoškodené a v pôvodnom obale; v takom prípade mu dodávateľ dobropisuje uhradenú faktúru za zapožičanie vzoriek.
  7.4. Dodávateľ má právo odmietnuť vrátenie vzoriek produktu odberateľom po uplynutí doby zapožičania alebo v prípade nesplnenia podmienok vrátenia vzoriek podľa bodu 7.3. VOP. V takom prípade odberateľ nadobudne vlastnícke právo ku daným vzorkám dňom doručenia odmietnutia vrátenia vzoriek odberateľom a uhradená cena a poplatok za požičanie vzoriek sa bude považovať za kúpnu cenu za produkt.

  8. Zodpovednosť za škodu

  8.1. V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.
  8.2. Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.

  9. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

  9.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide o tričko bez potlačeného motívu). Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.
  9.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  9.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar späť,
  b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
  9.4. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (t.j. ak ide o produkt s vybraným potlačeným motívom).

  10. Odstúpenie dodávateľa od zmluvy

  10.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
  10.2. Objednaný produkt nie je dostupný, alebo bola jeho výroba či predaj už ukončené.
  10.3. Technické vybavenie pre realizáciu nie je v danom čase funkčné a dodávateľ nemá možnosť objednávku spracovať.
  10.4. Obsah objednávky je v rozpore so zákonom, autorskými právami, etickými zásadami dodávateľa, alebo presahuje možnosť dodávateľa overiť nezávadnosť grafického, obrazového, či textového obsahu.
  10.5. Dodávateľ si vyhradzuje uplatniť výhradu svedomia a objednávku neprijať, resp. odstúpiť od zmluvy.
  10.6. V prípade odstúpenia od zmluvy, alebo neprijatia objednávky dodávateľ bezodkladne vráti prijatú platbu za danú objednávku na účet objednávateľa.

  11. Potlač odberateľom dodaných produktov a materiálov

  11.1. Dodaným produktom, či materiálom sa rozumie produkt, ktorý nedodáva dodávateľ zo svojich zdrojov, ale cudzí okjekt - teda odberateľov tovar, ktorý si prinesie na účel potlače u dodávateľa.
  11.2. Primárne dodávame komplet textil s potlačou, tj. produkty a materiály z našej ponuky. Za určitých podmienok potláčame aj dodané produkty. Technológia, cena a doba realizácie sa odvíjaju od konkrétnych parametrov zadania, rozsahu tlače a objemu objednávky.
  11.3. Pri potlači dodaného tovaru neposkytujeme záruku na životnosť potlače vzhľadom na cudzí, nami neotestovaný materiál/zdroj. Pre overenie životnosti sa odporúča vykonať skúšku, tj. zrealizovať testovaciu tlač na jeden z dodaných produktov, s následným otestovaním odolnosti potlače na strane užívateľa. Táto skúška môže mať informačný charakter, no aj napriek tomuto testu nie je možné z našej strany poskytovať záruku na odolnosť a životnosť, keďže nejde o naše produkty.
  11.4. Pri potláčaní produktov je potrebné počítať s možnosťou poškodenia resp. znehodnotenia produktu, resp. určitej časti nákladu pri tlači. V prípade potreby dodržania presného počtu vytlačených kusov je ideálne dodať rezervu navyše. Pre finálne potvrdenie možnosti tlače je potrebné dodaný produkt vidieť, resp otestovať. Prípady neúspešnej tlače sa pravdaže snažíme eliminovať, ale reálna prax nevylučuje túto možnosť.
  11.5. V prípade poškodenia či chyby v procese realizácie nenahrádzame spôsobenú škodu, ani hodnotu tovaru. Prebratím cudzieho tovaru na zrealizovanie potlače nepreberáme hmotnú zodpovednosť pre prípad neúspešnej potlače, alebo prípad vzťahujúci sa na odolnosť a životnosti potlače.
  11.6. Tlač na odberateľom dodané produkty realizujeme výhradne za predpokladu akceptovania vyššie uvedených podmienok a rizík uvedených v tomto bode.

  12. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

  12.1. Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytuje záruku na vady produktu, ktoré sa vyskytnú v dobe jedného roka odo dňa prevzatia produktu odberateľom.
  12.2. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
  12.3. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.
  12.4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady podľa bodu 9.5. VOP reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
  12.5. Vady musia byť vytknuté písomne, faxom alebo e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Reklamačný list je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, katalógové značenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.
  12.6. Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
  12.7. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
  12.8. Návod na údržbu a ošetrovanie tovaru a potlače sú uvedené na príbalovom štítku ku každej odovzdanej zásielke, alebo produkte. Odberateľ berie na vedome, že nedodržaním akýchkoľvek parametrov alebo prekročením limitov (technologických, tepelných a pod.) uvedených v návode na štítku stráca nárok na reklamáciu. Na potlačenom textile sú záväzné informácie uvedené na pribalenom papierovom štítku spoločnosti Tricka.sk/1996 s.r.o. Znaky na vignete samotného tovaru/textilu platia iba na nepotlačený tovar, nie na už potlačený a označený tovar. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, praním, žehlením, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, pracích prípravkov, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.
  Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu zistené závady najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru písomne (aj e-mailom). Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. Poštovné a iné poplatky dodávateľ nevracia. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

  13. Záverečné ustanovenia

  13.1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  13.2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa - www.tricka.sk s uvedením dátumu platnosti VOP.
  13.3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.


  Newsletter : Odber noviniek a akcií
  My sme tvoje Tricka.sk a toto je miesto pre tvoje vlastné tričko. Vytričkuj sa!
  ›› Kontakt
  ›› O nás
  © Tricka.sk je produktom 1996 s.r.o.